X
تبلیغات
زولا

بعدسازمانی و بهره‌وری منابع انسانی در بانک ملی-پایان نامه کارشناسی ارشد

پنج‌شنبه 4 شهریور 1395 ساعت 15:47

هدف کلی

در تحقیق به دنبال ایجاد بهره‌وری هر چه بیشتر در شعب بانک ملی می باشیم در ضمن ممکن است این تحقیق به ما کمک کند به روشی دست یابیم که هزینه های جبران خدمت را برای بانک کاهش دهد.

۱-۴- فرضیه­های تحقیق

فرضیه ۱٫  بین بعدسازمانی و بهره‌وری منابع انسانی در بانک ملی رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه۲٫  بین بعد اجتماعی و بهره‌وری منابع انسانی در بانک ملی رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه۳٫  بین بعدمدیریتی و بهره‌وری منابع انسانی در بانک ملی رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه ۴٫  بین بعدروانشناختی و بهره‌وری منابع انسانی در بانک ملی رابطه معناداری وجود دارد.

۱-۵- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها

۱-۵-۱- روش تحقیق

از آنجا که هدف از این تحقیق، توصیف شرایط و پدیده های مورد بررسی، به منظور شناخت بیشتر شرایط موجود و یاری رساندن به فرآیند تصمیم گیری می‌باشد، این تحقیق را براساس چگونگی بدست آوردن داده های مورد نظر می‌توان در زمره تحقیق توصیفی به شمار آورد، و چون داده های مورد نظر از طریق نمونه گیری از جامعه، برای بررسی توزیع ویژگی­های جامعه آماری انجام می شود این تحقیق از شاخه پیمایشی(زمینه یابی)[۱] بوده که به شیوه مقطعی[۲] صورت می‌پذیرد. این تحقیق همبستگی است، زیرا تحقیقات همبستگی شامل کلیه تحقیقاتی می شوند که در آنها سعی می شود رابطه بین متغیرهای مختلف با استفاده از ضریب همبستگی کشف یا تعیین شود (دلاور، ۱۳۸۰).

۱-۶- روش گردآوری اطلاعات

  • کتابخانه ای :که شامل اسناد ومدارک آمارنامه های رسمی و ژورنال های دیجیتالی می‌باشد.

۲) میدانی:که شامل پرسشنامه،مصاحبه،مشاهده می باشد.

روش گرد آوری اطلاعات پژوهش  از نوع کتابخانه ای و میدانی می باشد که در مرحله اول پژوهش به صورت کتابخانه ای می‌باشد. در مرحله دوم پژوهش با استفاده از پرسشنامه برای بررسی مولفه ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

۱-۶-۱- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

برای تجزیه و تحلیل داده‌ها در این تحقیق از روش‌های آماری زیر استفاده می‌شود:

آزمون ضریب همبستگی رتبه‌ای اسپیرمن

T تک متغیره

رگرسیون

همچنین از نرم‌افزار SPSS برای انجام آزمون‌های استفاده می‌شود.

۱-۷- قلمرو زمانی تحقیق

این پژوهش از زمان تصویب آغاز شده و ۱۰ ماه پس از آن خاتمه  می‌یابد.

۱-۸- قلمرو مکانی تحقیق

در این  پژوهش با استفاده از مدلی جامع در زمینه جبران خدمت کارکنان در پی یافتن رابطه میان نظام جبران خدمت و بهره‌وری منابع انسانی که شعب بانک ملی ایران در کاشان به عنوان قلمرو مکانی در نظر گرفته شده است.

۱-۹- تعاریف نظری متغیرها

۱-۹-۲- بعد سازمانی

برساختارتمام ترتیبات موجود در یک سازمان اشاره دارد که از طریق آن رفتار کارکنان به سوی اهداف دلخواه سوق داده می شود(معمارزاده و دیگران، ۱۳۹۱).

۱-۹-۲- بعداجتماعی

منظور مناسبات انسانی بین کارکنان مبتنی بر ویژگیهای فردی و اجتماعی است که افراد با خود به سازمان می‌آورند(معمارزاده و دیگران، ۱۳۹۱).

۱-۹-۳-بعد مدیریتی

بعد مدیریتی به اشاره به مولفه هایی دارد که در راستای پرورش استعدادها و پیشرفت شغلی، بازخورد متناسب با عملکرد، امکان مشارکت در تصمیم گیری، برنامه های حمایتی مدیران و…موثر هستند(معمارزاده و دیگران، ۱۳۹۱).

۱-۹-۴- بعد روانشناختی

خصوصیات شخصی و نگرشهایی که شخص در انجام شغل خود اعمال می کند نقش تعیین کننده ای در بهبود جبران خدمت کارکنان دارد (معمارزاده و دیگران، ۱۳۹۱).

۱-۱۰- تعاریف عملیاتی متغیرها

۱-۱۰-۱- بعد سازمانی: برای سنجش آن از ۲۴ سوال در پرسشنامه (از سوال ۱-۲۴) رابطه نظام جبران خدمت و بهره‌وری نیروی انسانی در شعب بانک ملی منطقه کاشان استفاده شده است.

۱-۱۰-۲- بعد اجتماعی: برای سنجش آن از ۱۲ سوال در پرسشنامه  (از سوال ۲۵-۳۶) رابطه نظام جبران خدمت و بهره‌وری نیروی انسانی در شعب بانک ملی منطقه کاشان استفاده شده است.

۱-۱۰-۳- بعد مدیریتی: برای سنجش آن از ۲۲ سوال در پرسشنامه (از سوال ۳۷-۵۸) رابطه نظام جبران خدمت و بهره‌وری نیروی انسانی در شعب بانک ملی منطقه کاشان استفاده شده است.

۱-۱۰-۴- بعد روانشناختی: برای سنجش آن از ۱۵ سوال در پرسشنامه (از سوال ۵۹-۷۳ ) رابطه نظام جبران خدمت و بهره‌وری نیروی انسانی در شعب بانک ملی منطقه کاشان استفاده شده است.

[۱] . Survey

[۲] . Cross sectional

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

در تحقیق به دنبال ایجاد بهره‌وری هر چه بیشتر در شعب بانک ملی می باشیم در ضمن ممکن است این تحقیق به ما کمک کند به روشی دست یابیم که هزینه های جبران خدمت را برای بانک کاهش دهد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : رابطه نظام جبران خدمت و بهره وری نیروی انسانی در شعب بانک ملی منطقه کاشان  با فرمت ورد

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.