پایان نامه : بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر چابکی سازمان‌ها‌ ...

 

 

استاد راهنما :

دکتر حسنی

  

بهار  1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………. 1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………. 3

1-2- بیان مسأله اساسی……………………………………………………………………………… 3

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………….. 4

1-4-  اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………. 5

1-4-1- هدف اصلی تحقیق………………………………………………………………………….. 5

1-4-2- اهداف ویژه تحقیق……………………………………………………………………… 6

1-5- فرضیه‏های تحقیق:………………………………………………………………………………… 6

1-5-1- فرضیه اصلی تحقیق………………………………………………………………………. 6

1-5-2- فرضیه‏های فرعی……………………………………………………………………………. 6

1-6- مدل مفهومی پژوهش……………………………………………………………………………… 6

1-7- قلمرو انجام پژوهش……………………………………………………………………………. 8

1-7-1- قلمرو موضوعی پژوهش…………………………………………………………………. 8

1-7-2- قلمرو مکانی………………………………………………………………………………… 8

1-7-3- قلمرو زمانی………………………………………………………………………………… 8

1-8- تعریف مفهومی متغییرها…………………………………………………………………… 9

1-8-1- تعاریف مفهومی……………………………………………………………………………. 9

1-8-2- تعاریف عملیاتی……………………………………………………………………….. 10

فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………. 12

2-2- مبانی نظری…………………………………………………………………………………………. 12

2-2-1- مفهوم چابکی………………………………………………………………………………. 12

2-2-2- تعاریف چابکی……………………………………………………………………………. 15

2-2-3- مدل جامع چابکی……………………………………………………………………….. 16

2-2-4- رابطه فرایند و چابکی سازمانی………………………………………… 17

2-2-5- قابلیتهای چابکی……………………………………………………………………… 18

2-2-6- مزایای حاصل از بهبود و افزایش سطح چابکی سازمانی. 22

2-2-7- ابزارهای سازمان برای تحقق چابکی………………………………….. 23

2-2-8- ماهیت فناوری اطلاعات…………………………………………………………….. 24

2-2-9- تاریخچه پیدایش و تحول فناوری اطلاعات…………………………. 26

2-2-10- نقش فناوری دررقابت پذیری……………………………………………….. 26

2-2-11- ارتباط فناوری اطلاعات وارتباطات و چابکی………………… 27

2-3- مطالعات گذشته………………………………………………………………………………….. 31

2-3-1- مطالعات گذشته در داخل کشور…………………………………………….. 31

2-3-2- مطالعات گذشته در خارج کشور…………………………………………….. 32

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………. 34

3-2- روش شناسی پژوهش……………………………………………………………………………… 34

3-3- متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………… 35

3-4- جامعه و نمونه آماری…………………………………………………………………….. 35

3-5- روشهای جمع‌آوری اطلاعات………………………………………………………………… 36

3-6- روایی و پایایی پرسشنامه……………………………………………………………. 37

3-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………….. 38

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………. 41

4-2- توصیف نمونه ها ( اطلاعات دموگرافیک)……………………………………. 41

4-2-1- آخرین مدرک تحصیلی…………………………………………………………………. 41

4-2-2- سنوات خدمت………………………………………………………………………………… 42

4-2-3- جنسیت……………………………………………………………………………………………. 43

4-3- آمار استنباطی و آزمون فرضیه ها…………………………………………….. 44

4-3-1- تحلیل های آماری استنباطی…………………………………………………. 45

4-3-2- بررسی فرض نرمال بودن متغیرهای وابسته ) پاسخگویی، شایستگی، انعطاف پذیری، سرعت) و متغیر مستقل (‌فناوری اطلاعات و ارتباطات) با استفاده از آزمون کولموگرف- اسمیرنوف (K- S)……………………………… 46

4-3-3- بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر چابکی سازمانها………………………………………………………………………………………………………………………….. 47

4-3-4-‌‌فرضیه اول: فناوری اطلاعات و ارتباطات‌(ICT) بر  قدرت پاسخگویی سازمان  تاثیر مثبت و معنادار دارد‌. 48

4-3-5-  فرضیه دوم:  فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر شایستگی سازمان  تاثیر مثبت و معنادار دارد…………………………………………………………………. 49

4-3-6- فرضیه سوم:‌ فناوری اطلاعات و ارتباطات‌(ICT) بر  انعطاف‌پذیری (‌قدرت پذیرش سازمان) تاثیر مثبت و معنادار دارد………………………………. 51

4-3-7-  فرضیه چهارم‌:‌فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر سرعت (تیزی)  سازمان تاثیر مثبت و معنادار دارد………………………………………………….. 53

4-4- مدل ساختاری (فرضیه اصلی) پژوهش با استفاده از آمار Amos         55

4-4-1- تحلیل عاملی تائیدی………………………………………………………………. 55

4-4-2-  برازش اول مدل: با حذف سوال های لازمه که در بهبود برازش مدل موثرند:…………………………………………………………………………………………………………… 58

4-4-3-  شاخص‌های برازش مدل کلی……………………………………………………… 58

4-4-4-  برازش( نهایی) مدل با اتصال خطاها به یکدیگر……….. 59

4-4-5- شاخص‌های اصلاحی برازش مدل کلی…………………………………………… 60

فصل پنجم : نتیجه‌گیری و پیشنهادهای پژوهش

5-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………. 62

5-2- خلاصه پژوهش…………………………………………………………………………………………. 62

5-3- نتایج حاصل از بررسی فرضیه های پژوهش…………………………………. 62

5-4- پیشنهادات کاربردی بر مبنای فرضیه های تحقیق………………….. 64

5-5- پیشنهاد به پژوهشگران آتی………………………………………………………….. 65

5-6- محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………. 66

منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………….. 67

پیوست……………………………………………………………………………………………………………….. 70

 

 

                       فهرست جداول

جدول 2-1: شاخص های چابکی ( زنجیر چی و همکاران ، 1388) برگرفته از قنبری و دیگران،1393…………………………………………………………………………………………………….. 22

جدول 3-1: برآورد جامعه و حجم نمونه……………………………………………………….. 36

جدول 3-2:  شرح سوالات…………………………………………………………………………………… 36

جدول3-3:  آلفای کرونباخ…………………………………………………………………………….. 38

جدول4-1: توزیع فراوانی مربوط به آخرین مدرک تحصیلی پاسخ دهندگان.. 42

جدول 4-2: توزیع فراوانی مربوط به سنوات خدمت…………………………………….. 43

جدول 4-‌3‌: توزیع فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان…………………….. 44

جدول4-5‌: خلاصه نتایج نرمال بودن داده های متغیر وابسته…………………… 47

جدول4-6‌: خلاصه نتایج نرمال بودن متغیر مستقل……………………………………….. 47

جدول 4-7: شاخص های کفایت تحلیل رگرسیون……………………………………………….. 48

جدول 4-8: آزمون F ( تحلیل واریانس ) جهت معنادار بودن رگرسیون……. 48

جدول4-9: معنادار بودن ضرایب رگرسیونی…………………………………………………… 49

جدول4-10: شاخص های کفایت تحلیل رگرسیون……………………………………………….. 49

جدول4-11: آزمون F ( تحلیل واریانس ) جهت معنادار بودن رگرسیون……. 50

جدول4-12: معنادار بودن ضرایب رگرسیونی…………………………………………………. 51

جدول4-13: شاخص های کفایت تحلیل رگرسیون……………………………………………….. 51

جدول4-14: آزمون F ( تحلیل واریانس ) جهت معنادار بودن رگرسیون……. 52

جدول4-15: معنادار بودن ضرایب رگرسیونی…………………………………………………. 53

جدول4-16: شاخص های کفایت تحلیل رگرسیون……………………………………………….. 53

جدول 4-17: آزمون F ( تحلیل واریانس ) جهت معنادار بودن رگرسیون…. 54

جدول 4-18: معنادار بودن ضرایب رگرسیونی……………………………………………….. 55

جدول4-19‌: شاخص‌های برازش مدل کلی…………………………………………………………….. 58

جدول4-20‌:  شاخص‌های اصلاحی برازش مدل کلی……………………………………………….. 60

 

فهرست اشکال

شکل 1-1: مدل مفهومی پژوهش…………………………………………………………………….. 8

شکل 1-2: مدل شریفی و ژانگ…………………………………………………………………… 17

شکل 4-1: مدل ساختاری (فرضیه اصلی) پژوهش با ضرایب غیراستاندارد    57

شکل 4-2‌: مدل ساختاری (فرضیات فرعی) پژوهش با ضرایب غیراستاندارد 58

شکل 4-3‌: مدل اصلاحی پژوهش با ضریب غیراستاندارد………………………. 59

 

 

 

فهرست نمودارها

نمودار 4-1 : توزیع درصد فراوانی مربوط به آخرین مدرک تحصیلی پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………………………………… 42

نمودار 4-2 : توزیع درصد فراوانی مربوط به  سنوات خدمت………. 43

نمودار 4-3 : توزیع درصد فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان         44

 

 

چکیده

امروزه با افزایش رقابت و تغییرات غیر قابل پیش‌بینی در عرصه کسب و کار ، سازمان‌ها به منظور کسب مزایای رقابتی در دستیابی به اهداف سازما‌نی و موفقیت در کسب و کار، باید چابک عمل نمایند. این قابلیت به سازمان‌ها کمک میکند تا تغییرات غیر قابل پیش‌بینی را بمنظور دستیابی به موقعیت بهتر در بازار رقابتی و بهبود چرخه زما‌نی در فعالیت‌های مدیریتی، کشف کرده و به آن پاسخ دهند. فناوری اطلاعات می‌تواند در تدارک اطلاعات مورد نیاز به منظور دستیابی به اهداف استراتژیک برای نیل به چابکی سازمان‌ها موثر باشد. حقیقت انست که نقش فناوری عمیق‌تر از آنست که تنها به عنوان یک ابزار مورد توجه قرار گیرد. در این پژوهش ابعاد چابکی سازمان از جمله، پاسخگویی، شایستگی، انعطاف‌پذیری و سرعت مورد مطالعه قرار گرفت و تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر انان بررسی گردید.

این پژوهش از لحاظ هدف‌، کاربردی می‌باشد و از  نظر روش پژوهش توصیفی  از شاخة زمینه‌یابی پیمایشی و تحلیل آن می‌باشد، جامعة آماری ما در این تحقیق شامل کارکنان شرکت پتروشیمی کرمانشاه می‌باشد‌. در این پژوهش با استفاده از نرم‌افزارهای آماری spss20  وAmos ،  با استفاده از روش‌های آماری شامل آمار توصیفی شاخص‌های آمار استنباطی مانند ضریب  همبستگی و تحلیل رگرسیون‌، برای اثبات یا رد فرضیه‌های تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت‌. نرمال بودن داده‌ها نیز با استفاده از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف بررسی شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که فناوری اطلاعات و ارتباطات در چابکی سازمان  تاثیر گذار است.

واژگان کلیدی‌:  فناوری اطلاعات و ارتباطات، پاسخگویی سازمان، شایستگی سازمان، انعطاف پذیری سازمان، سرعت سازمان

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش